Algemene Voorwaarden Dierosteopathie Weert

Dierosteopathie Weert gevestigd te Weert (Limburg), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83316841, BTW nr.: NL003803129B11, telefoonnummer: 0619588511, e-mailadres: info@dierosteopathieweert.nl, website: www.dierosteopathieweert.nl. 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

Behandeling Dierosteopathie: het doen van osteopathisch onderzoek en behandeling alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder mede begrepen het geven van adviezen ten behoeve van dier dan wel cliënt.  

Behandelovereenkomst: een overeenkomst op basis van een inspanningsverbintenis waarbij cliënt om een behandeling van dier verzoekt en Dierosteopathie Weert dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van Dierosteopathie Weert om een behandeling van dier te starten welk aanbod cliënt al dan niet stilzwijgend aanvaardt.  

Cliënt: de eigenaar en/of aanbieder van het dier.  

Dierosteopathie Weert : de eigenaar/osteopaat van Dierosteopathie Weert .  

Dier: de voor een behandeling aangeboden hond, paard of ander (huis-)dier. 

Algemeen 

Op alle overeenkomsten tot behandeling en/of diensten door Dierosteopathie Weert zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dierosteopathie Weert een aanbod van cliënt om dier te behandelen accepteert dan wel een verzoek tot levering van diensten anders dan een behandeling accepteert. Acceptatie kan zowel plaatsvinden door middel van een bevestiging per e-mail, sms, app of telefoon van de afspraak voor een behandeling of levering van overige diensten dan wel het starten van een behandeling. Dierosteopathie Weert is gerechtigd om aan de acceptatie nadere voorwaarden of beperkingen te stellen. In geval een ander dan de eigenaar een dier ter beschikking stelt aan Dierosteopathie Weert voor een behandeling wordt de behandeling door Dierosteopathie Weert verricht onder de aanname dat deze persoon of dit bedrijf namens de eigenaar gemachtigd is om dier ter beschikking te stellen. Indien blijkt dat deze persoon of dit bedrijf niet beschikt over de vereiste machtiging of achteraf blijkt dat de eigenaar van dier de machtiging betwist, is hij jegens Dierosteopathie Weert gehouden de verplichtingen uit de behandelovereenkomst na te komen. 

Behandeling 

De behandeling wordt verricht op basis van een inspanningsverbintenis, Dierosteopathie Weert is niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald of voorzien resultaat. De behandeling zal plaatsvinden op een nader gekozen locatie. De behandeling van dier wordt verricht in opdracht van de cliënt en onder diens risico en verantwoordelijkheid. Bij aanvang van de behandeling zal Dierosteopathie Weert een korte screening uitvoeren. In geval uit deze screening een contra- indicatie blijkt dan wel Dierosteopathie Weert heeft geen vertrouwen in de behandeling is zij te allen tijde gerechtigd de behandeling af te breken zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten. In dat geval is cliënt gehouden 100% van het behandeltarief aan Dierosteopathie Weert te voldoen. De certificering en registratie van Dierosteopathie Weert staat vermeld op de website van Dierosteopathie Weert .  Afspraken voor een behandeling die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd door cliënt zullen door Dierosteopathie Weert evenwel in rekening worden gebracht.  Met wensen van cliënt zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden, tenzij deze wensen naar het uitsluitend oordeel van Dierosteopathie Weert niet bijdragen bij de behandeling of de behandeling verstoren dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften. Dierosteopathie Weert kan te allen tijde voorafgaand aan de behandeling verlangen dat cliënt een akkoordverklaring (al dan niet met overlegging van een identiteitsbewijs) ondertekent voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Op uitdrukkelijke wens van cliënt, en niet eerder dan na overleg met Dierosteopathie Weert waarin de risico’s en gevolgen van de beëindiging worden besproken, kan de behandeling voortijdig worden beëindigd. In dat geval is Dierosteopathie Weert in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en kosten als gevolg van de voortijdige beëindiging. Zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schade dan wel kosten kan Dierosteopathie Weert de behandeling voortijdig staken, indien het vertrouwen tussen Dierosteopathie Weert en cliënt dan wel dier dermate ernstig is verstoord dat Dierosteopathie Weert een werkbare situatie niet meer aanwezig acht, Dierosteopathie Weert zich op het standpunt stelt dat (verdere voortzetting van) een behandeling van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd omdat er geen redelijke kans meer is op een succesvolle behandeling. In dat geval is cliënt te allen tijde gehouden de tot dan toe verrichte behandelingen aan Dierosteopathie Weert volledig te voldoen. 

Beeld- en geluidsopnames 

Het is niet toegestaan zelf foto-, film-, video- of geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Dierosteopathie Weert. Bij het verlenen van toestemming dient de maker van de opnames deze geheel voor eigen gebruiksdoel te maken. De opnames welke met toestemming van Dierosteopathie Weert gemaakt zijn mogen onder geen enkele voorwaarde, mits met uitdrukkelijke toestemming van Dierosteopathie Weert , op internet of social media verspreid dan wel gedeeld worden. Het maken en verspreiden van beeld- en geluidsopnames door Dierosteopathie Weert van aangeboden dier en/of cliënt zal altijd mondeling besproken worden en alleen in overleg met cliënt. 

Vergoeding en facturatie 

Voor het uitvoeren van de behandeling(overeenkomst) is cliënt een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tarieven van Dierosteopathie Weert . De meest recente tarieven staan steeds vermeld op de website van Dierosteopathie Weert . Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW. Op verzoek van cliënt kan door Dierosteopathie Weert een raming voor de kosten worden afgegeven. Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen en eventuele overige te leveren diensten. Aan een kostenraming kunnen geen rechten worden ontleend daar het slechts een indicatie betreft aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens. Cliënt zal de voor de behandeling verschuldigde vergoeding onmiddellijk na het volbrengen van de behandeling dan wel levering van overige diensten via een internetbankieren app op een mobiel apparaat van cliënt waarbij cliënt zelf verantwoordelijk is voor voldoende internetbereik en batterijduur om de overboeking daadwerkelijk ter plaatse te kunnen voldoen of gepast contant en ineens aan Dierosteopathie Weert voldoen. Op verzoek zal Dierosteopathie Weert tevens binnen 5 werkdagen een factuur voor de betreffende behandeling uitschrijven.  Dierosteopathie Weert is gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen. Tevens kan naar keuze van Dierosteopathie Weert worden ingestemd met betaling door middel van een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum. In dat geval is Dierosteopathie Weert gerechtigd om € 3,50 aan administratiekosten in rekening te brengen die bovenop de verschuldigde vergoeding komen.  In geval tijdige betaling van de verschuldigde vergoeding uitblijft, is Dierosteopathie Weert gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning wettelijke rente in rekening te brengen evenals alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die zij gehouden is te maken ter incasso van de openstaande rekening. Dierosteopathie Weert is gerechtigd om geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde behandelvergoeding door cliënt te verlangen. Cliënt is niet gerechtigd tot enige verrekening of korting. 

Vertrouwelijkheid 

Dierosteopathie Weert respecteert het vertrouwen dat cliënt stelt en belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Dierosteopathie Weert is ervan overtuigd dat de bescherming van de bevindingen uit het onderzoek en behandeling van cliënt en dier van groot belang is. Om kwalitatief hoogstaande en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Dierosteopathie Weert gegevens nodig van cliënt en dier. Dierosteopathie Weert is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen gegevens en informatie van cliënt en dier. Het verstrekken van desbetreffende informatie en gegevens aan derden wordt uitsluitend gedaan in goed overleg met cliënt.  De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Dierosteopathie Weert gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Dierosteopathie Weert houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 

Klachten 

Cliënt is verplicht om de door Dierosteopathie Weert verrichte behandeling dan wel levering van overige diensten onverwijld na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen. Indien informatie van cliënt over dier bewust wordt achter gehouden kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door Dierosteopathie Weert . Indien cliënt binnen vier weken na de verrichte behandeling en/of geleverde diensten een andere erkende dan wel niet erkende (para)medicus het dier laat behandelen zonder overleg met Dierosteopathie Weert , kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door Dierosteopathie Weert . Eventuele klachten over de verrichte behandeling of levering van overige diensten dienen binnen een termijn van 7 dagen nadat een tekortkoming zichtbaar is geworden of zichtbaar had kunnen worden schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te worden gemaakt bij Dierosteopathie Weert . Indien dit wordt nagelaten door cliënt vervalt iedere aanspraak van cliënt op Dierosteopathie Weert ter zake een tekortkoming. Indien Dierosteopathie Weert een klacht over een behandeling of overige dienst gegrond acht, is zij gerechtigd naar eigen keuze:

  • voor zover nog mogelijk, de behandeling of overige dienst alsnog op juiste wijze te verrichten,
  • voor zover nog mogelijk, de tekortkoming ongedaan maken of overige dienst te leveren zonder tekortkoming, 
  • het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.

Aansprakelijkheid 

Een uitdrukkelijke voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid van Dierosteopathie Weert is dat cliënt Dierosteopathie Weert onverwijld na het (moeten kunnen) constateren van een tekortkoming dit schriftelijk en gedetailleerd meldt bij Dierosteopathie Weert voor zover mogelijk vergezeld met een rapport van een onafhankelijke deskundige.  De aansprakelijkheid van Dierosteopathie Weert uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Dierosteopathie Weert in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval wordt begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, schade door (bedrijfs)stagnatie, claims van derden en overige indirecte schade. Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen in geval van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van Dierosteopathie Weert . Iedere aanspraak op vergoeding van schade of overige aanspraak uit welke hoofde dan ook komt te vervallen ingeval cliënt de door Dierosteopathie Weert voorgeschreven instructies of handelingen niet of op onjuiste wijze heeft opgevolgd. 

Toepasselijk recht en forumkeuze 

Op alle (behandel)overeenkomsten tussen Dierosteopathie Weert en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de (behandel)overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet daartoe bevoegde rechter.

Versie 1.0     9 Januari 2024